اختلاف بین المللی

اختلاف بین المللی

اختلاف بین المللی چیست؟ طبق تعریف دیوان دائمی دادگستری بین المللی، اختلاف بین المللی (International dispute) یعنی توافق بر سر یک موضوع حقوقی و یا یک واقعیت و همچنین،اختلاف نظر حقوقی و یا تعارض منافع میان طرفین آن.به طور کلی ما دو دسته اختلاف بین المللی داریم: 1- حقوقی 2- سیاسیاختلاف حقوقی زمانی رخ می‌دهد …

اختلاف بین المللی ادامۀ مطلب »